۱۳۹۱-۱۱-۲۸

دارم فکر می کنم که دیگر تمام کنیم. دیگر شروع کنیم. سکوت را. فریاد را

۱ نظر: