۱۳۹۱-۱۰-۱۲

کریس مست، مبارک سرگردون
کریس مست، مبارک داغون
کریس مست، مبارک نالون
کریس مست، مبارک در به در
کریس مست، مبارک آس و پاس
کریس مست، مبارک بی سواد
کریس مست، مبارک بی کار
کریس مست، مبارک بیمار
کریس مست، مبارک بی مادر
کریس مست، مبارک بی خانمان
کریس مست، مبارک فقیر
کریس مست، مبارک اسیر
کریس مست، مبارک بدبخت
کریس مست، مبارک بی رخت
کریس مست، مبارک سردشه
کریس مست، مبارک دختر کبریت فروش
کریس مست، مبارک سیارو
کریس مست، مبارک افسرده
کریس مست، مبارک کیر خورده
کریس مست، مبارک کیر خورده تا مرده
کریس مست، مبارک گشنه است
کریس مست، مبارک نشئه است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر